فیلتر کردن
مرتب بر اساس
8 ماه
8 ماه

قطعه زمین 72 متری خاوران

املاک مرواربد خاوران تبریز

300,000,000 تومان
300,000,000 تومان

قطعه زمین 336 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 350 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

980,000,000 تومان
980,000,000 تومان

قرارداد زمین 190 متری خاوران (فاز 1)

املاک مروارید خاوران تبریز

215,000,000 تومان
215,000,000 تومان

قطعه زمین 310 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1,000,000,000 تومان
1,000,000,000 تومان

قطعه زمین 1650 متری گلشهر

املاک مروارید خاوران تبریز

7,095,000,000 تومان
7,095,000,000 تومان

قطعه زمین 1280 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

4,096,000,000 تومان
4,096,000,000 تومان

قطعه زمین 522 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1,305,000,000 تومان
1,305,000,000 تومان

قطعه زمین 340 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

765,000,000 تومان
765,000,000 تومان

قطعه زمین 415 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

2,158,000,000 تومان
2,158,000,000 تومان

قطعه زمین 20 متری تجاری خاوران

املاک مروارید خاوران تبیرز

130,000,000 تومان
130,000,000 تومان

قطعه زمین 780 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1,404,000,000 تومان
1,404,000,000 تومان

قطعه زمین 340 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

765,000,000 تومان
765,000,000 تومان

قطعه زمین 340 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

765,000,000 تومان
765,000,000 تومان
8 ماه
8 ماه

قطعه زمین 170 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 210 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

1,470,000,000 تومان
1,470,000,000 تومان

آپارتمان 105 متری خاوران

املاک مروارید خاروان تبریز

735,000,000 تومان
735,000,000 تومان

آپارتمان 100 متری خاوران (الماس)

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 335 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

معاوضه زمین 750 متری خاوران با آپارتمان

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 460 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
8 ماه
8 ماه

قطعه زمین 94 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه 364 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 165 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
8 ماه
8 ماه

قطعه زمین 20 متری تجاری خاوران

املاک مروارید خاوران

6,500,000 تومان
6,500,000 تومان
8 ماه
8 ماه

قطعه زمین 115 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 241 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان فوق لوکس 235 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 350 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

قطعه زمین 183 متری خاوران

املاک مرواریذ خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 756 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 142 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
9 ماه
9 ماه

قطعه زمین 144 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 175 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 145 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ویلا 2000 متری جهاد نصر

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش واحد 145 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
9 ماه
9 ماه

زمین 47 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

زمین 390 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

6,200,000 تومان
6,200,000 تومان

قطعه زمین 800 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

6,500,000 تومان
6,500,000 تومان
9 ماه
9 ماه

قطعه زمین 107 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

3,900,000 تومان
3,900,000 تومان

قطعه زمین 364 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

3,800,000 تومان
3,800,000 تومان

قطعه زمین 700 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

7,500,000 تومان
7,500,000 تومان

قظعه زمین 550 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

6,000,000 تومان
6,000,000 تومان

قطعه زمین 117 متری خاوران

خاوران

4,400,000 تومان
4,400,000 تومان