فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 ساعت
6 ساعت

فروش قطعه زمین 340 متری در خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 ساعت
6 ساعت

پیش فروش واحد125متری در خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 ساعت
6 ساعت

 پیش فروش واحد135متری در خاوران 

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 روز
3 روز

فروش واحد 180 متری در خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 روز
4 روز
1,440,000,000 تومان
6 روز
6 روز
630,000,000 تومان
6 روز
6 روز
1,200,000,000 تومان
2 هفته
2 هفته
2 هفته
2 هفته
1,300,000,000 تومان
2 هفته
2 هفته
2 هفته
2 هفته
2 هفته
2 هفته

فروش آپارتمان 125 متری استانداری

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 هفته
3 هفته
3 هفته
3 هفته
500,000,000 تومان
3 هفته
3 هفته
2,030,000,000 تومان
3 هفته
3 هفته
150,000,000 تومان
4 هفته
4 هفته
180,000,000 تومان
4 هفته
4 هفته
240,000,000 تومان
4 هفته
4 هفته
480,000,000 تومان
4 هفته
4 هفته

فروش زمین 590 متری بر جاده باسمنج خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 هفته
4 هفته
4 هفته
4 هفته
1,240,000,000 تومان
4 هفته
4 هفته
5,760,000,000 تومان
4 هفته
4 هفته
1 ماه
1 ماه

پیش فروش آپارتمان 145متری در خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 ماه
1 ماه
1,310,000,000 تومان
1 ماه
1 ماه

فروش زمین 120 متری در خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 ماه
1 ماه
14,000,000,000 تومان
1 ماه
1 ماه
1 ماه
1 ماه
1 ماه
1 ماه

فروش آپارتمان 240 متری در خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 ماه
1 ماه
170,000,000 تومان
1 ماه
1 ماه

فروش زمین 305 متری خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 ماه
1 ماه
300,000,000 تومان
1 ماه
1 ماه
1,960,000,000 تومان
1 ماه
1 ماه
5,500,000 تومان
1 ماه
1 ماه
1,200,000,000 تومان
1 ماه
1 ماه
150,000,000 تومان
2 ماه
2 ماه
1,500,000,000 تومان
2 ماه
2 ماه
2,200,000 تومان
2 ماه
2 ماه
2,250,000 تومان
2 ماه
2 ماه
5,500,000 تومان
2 ماه
2 ماه
3,535,000,000 تومان
2 ماه
2 ماه
3,800,000 تومان
2 ماه
2 ماه
4,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
300,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه

فروش زمین ۳۴۰ متری خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 ماه
3 ماه
3 ماه
3 ماه

پیش فروش واحد ۱۵۰ متری خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 ماه
3 ماه

پیش فروش واحد 185 متری خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 ماه
3 ماه
3,900,000 تومان
3 ماه
3 ماه

فروش زمین 47 متری خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 ماه
3 ماه
6,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
5,500,000 تومان
3 ماه
3 ماه
3 ماه
3 ماه
3 ماه
3 ماه
2,200,000 تومان
3 ماه
3 ماه
2,200,000 تومان
3 ماه
3 ماه
3,800,000 تومان
3 ماه
3 ماه
3 ماه
3 ماه
3 ماه
3 ماه
4,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
3 ماه
3 ماه
3 ماه
3 ماه
5,500,000 تومان
3 ماه
3 ماه
15,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
6,500,000 تومان
3 ماه
3 ماه
900,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
3,600,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
4 ماه
4 ماه
3,800,000 تومان
4 ماه
4 ماه
3,250,000 تومان
4 ماه
4 ماه
735,000,000 تومان
4 ماه
4 ماه
550,000,000 تومان
4 ماه
4 ماه
65,000,000 تومان
4 ماه
4 ماه
4 ماه
4 ماه

فروش واحد آپارتمان 225 متری خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 ماه
4 ماه
4 ماه
4 ماه
650,000,000 تومان
4 ماه
4 ماه
507,000,000 تومان
4 ماه
4 ماه
130,000,000 تومان
4 ماه
4 ماه
4 ماه
4 ماه
291,200,000 تومان
4 ماه
4 ماه

زمین 170 متری خاوران

425,000,000 تومان
425,000,000 تومان
4 ماه
4 ماه

زمین 308 متری خاوران

1,724,800,000 تومان
1,724,800,000 تومان
4 ماه
4 ماه
615,250,000 تومان
4 ماه
4 ماه
675,000,000 تومان
4 ماه
4 ماه
156,000,000 تومان
4 ماه
4 ماه
160,000,000 تومان
4 ماه
4 ماه
3,800,000 تومان
5 ماه
5 ماه
128,000,000 تومان
5 ماه
5 ماه
1,400,000 تومان
5 ماه
5 ماه

قطعه زمین 72 متری خاوران

املاک مرواربد خاوران تبریز

300,000,000 تومان
300,000,000 تومان

قطعه زمین 336 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 350 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

980,000,000 تومان
980,000,000 تومان
1 2