فیلتر کردن
مرتب بر اساس
10 ماه
10 ماه

قطعه زمین 72 متری خاوران

املاک مرواربد خاوران تبریز

300,000,000 تومان
300,000,000 تومان

واحد آپارتمان 115 تا 130 متری مرزداران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 522 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1,305,000,000 تومان
1,305,000,000 تومان

قطعه زمین 415 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

2,158,000,000 تومان
2,158,000,000 تومان

قطعه زمین 340 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

765,000,000 تومان
765,000,000 تومان
11 ماه
11 ماه

قطعه زمین 170 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 210 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

1,470,000,000 تومان
1,470,000,000 تومان

آپارتمان 105 متری خاوران

املاک مروارید خاروان تبریز

735,000,000 تومان
735,000,000 تومان

قطعه 364 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 165 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
11 ماه
11 ماه

قطعه زمین 115 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 241 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان فوق لوکس 235 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 225 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 350 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

آپارتمان 198 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 183 متری خاوران

املاک مرواریذ خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 756 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 142 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
12 ماه
12 ماه

قطعه زمین 144 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 175 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 145 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ویلا 2000 متری جهاد نصر

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پیش فروش آپارتمان 155 متری خاوران (ساختمان برق)

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش واحد 145 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
12 ماه
12 ماه

زمین 47 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

پیش فروش واحد 210 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

زمین 390 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

6,200,000 تومان
6,200,000 تومان

قطعه زمین 800 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

6,500,000 تومان
6,500,000 تومان
12 ماه
12 ماه

قطعه زمین 107 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

3,900,000 تومان
3,900,000 تومان

پیش فروش آپارتمان 185 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1 تومان
1 تومان

قطعه زمین 700 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

7,500,000 تومان
7,500,000 تومان

پیش فروش پروژه رولکس خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

5,000,000 تومان
5,000,000 تومان

قظعه زمین 550 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

6,000,000 تومان
6,000,000 تومان

پیش فروش واحد 375 متری خاوران

مروارید خاوران تبریز

6,000,000 تومان
6,000,000 تومان

قطعه زمین 117 متری خاوران

خاوران

4,400,000 تومان
4,400,000 تومان