فیلتر کردن
مرتب بر اساس

قطعه زمین 336 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 350 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

980,000,000 تومان
980,000,000 تومان

قرارداد زمین 190 متری خاوران (فاز 1)

املاک مروارید خاوران تبریز

215,000,000 تومان
215,000,000 تومان

آپارتمان 80 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

440,000,000 تومان
440,000,000 تومان

قطعه زمین 310 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1,000,000,000 تومان
1,000,000,000 تومان

قطعه زمین 1650 متری گلشهر

املاک مروارید خاوران تبریز

7,095,000,000 تومان
7,095,000,000 تومان

آپارتمان 380 متری ایل گلی

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 1280 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

4,096,000,000 تومان
4,096,000,000 تومان

آپارتمان 220 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1,386,000,000 تومان
1,386,000,000 تومان

قطعه زمین 340 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

765,000,000 تومان
765,000,000 تومان

قطعه زمین 20 متری تجاری خاوران

املاک مروارید خاوران تبیرز

130,000,000 تومان
130,000,000 تومان

قطعه زمین 780 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1,404,000,000 تومان
1,404,000,000 تومان

قطعه زمین 340 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

765,000,000 تومان
765,000,000 تومان

آپارتمان 100 متری خاوران (الماس)

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 335 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

معاوضه زمین 750 متری خاوران با آپارتمان

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 460 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
8 ماه
8 ماه

قطعه زمین 94 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

واحد آپارتمان 192 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
8 ماه
8 ماه

قطعه زمین 20 متری تجاری خاوران

املاک مروارید خاوران

6,500,000 تومان
6,500,000 تومان