khavaran

درباره نویسنده

123 Properties by khavaran

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
1 روز
1 روز
1,500,000,000 تومان
1 روز
1 روز
2,200,000 تومان
1 روز
1 روز
2,250,000 تومان
1 روز
1 روز
5,500,000 تومان
1 هفته
1 هفته
3,535,000,000 تومان
1 هفته
1 هفته
3,800,000 تومان
2 هفته
2 هفته
4,000,000 تومان
1 ماه
1 ماه
300,000,000 تومان
1 ماه
1 ماه

فروش زمین ۳۴۰ متری خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 ماه
1 ماه
1 ماه
1 ماه

پیش فروش واحد ۱۵۰ متری خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 ماه
1 ماه

پیش فروش واحد 185 متری خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 ماه
2 ماه
3,900,000 تومان
2 ماه
2 ماه

فروش زمین 47 متری خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 ماه
2 ماه
6,000,000 تومان
2 ماه
2 ماه
5,500,000 تومان
2 ماه
2 ماه
2 ماه
2 ماه
2 ماه
2 ماه
2,200,000 تومان
2 ماه
2 ماه
2,200,000 تومان
2 ماه
2 ماه
3,800,000 تومان
2 ماه
2 ماه
2 ماه
2 ماه
2 ماه
2 ماه
4,000,000 تومان
2 ماه
2 ماه
2 ماه
2 ماه
2 ماه
2 ماه
5,500,000 تومان
2 ماه
2 ماه
15,000,000 تومان
2 ماه
2 ماه
6,500,000 تومان
2 ماه
2 ماه
900,000,000 تومان
2 ماه
2 ماه
3,600,000,000 تومان
2 ماه
2 ماه
2 ماه
2 ماه
3,800,000 تومان
2 ماه
2 ماه
3,250,000 تومان
2 ماه
2 ماه
735,000,000 تومان
2 ماه
2 ماه
550,000,000 تومان
2 ماه
2 ماه
65,000,000 تومان
2 ماه
2 ماه
3 ماه
3 ماه

فروش واحد آپارتمان 225 متری خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 ماه
3 ماه
3 ماه
3 ماه
650,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
507,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
130,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
3 ماه
3 ماه
291,200,000 تومان
3 ماه
3 ماه

زمین 170 متری خاوران

425,000,000 تومان
425,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه

زمین 308 متری خاوران

1,724,800,000 تومان
1,724,800,000 تومان
3 ماه
3 ماه
615,250,000 تومان
3 ماه
3 ماه
675,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
156,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
160,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
3,800,000 تومان
3 ماه
3 ماه
128,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
1,400,000 تومان

قطعه زمین 350 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1,225,000,000 تومان
1,225,000,000 تومان

قطعه زمین 307 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1,000,000,000 تومان
1,000,000,000 تومان

قطعه زمین 270 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

575,000,000 تومان
575,000,000 تومان

باغ محصور جاده هروی

املاک مروارید خاوران تبریز

13,000,000,000 تومان
13,000,000,000 تومان
4 ماه
4 ماه

قطعه زمین 72 متری خاوران

املاک مرواربد خاوران تبریز

300,000,000 تومان
300,000,000 تومان

قطعه زمین 336 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 350 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

980,000,000 تومان
980,000,000 تومان

قرارداد زمین 190 متری خاوران (فاز 1)

املاک مروارید خاوران تبریز

215,000,000 تومان
215,000,000 تومان

آپارتمان 80 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

440,000,000 تومان
440,000,000 تومان

قطعه زمین 310 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1,000,000,000 تومان
1,000,000,000 تومان

قطعه زمین 1650 متری گلشهر

املاک مروارید خاوران تبریز

7,095,000,000 تومان
7,095,000,000 تومان

واحد آپارتمان 115 تا 130 متری مرزداران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 380 متری ایل گلی

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 1280 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

4,096,000,000 تومان
4,096,000,000 تومان

آپارتمان 220 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1,386,000,000 تومان
1,386,000,000 تومان

قطعه زمین 522 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1,305,000,000 تومان
1,305,000,000 تومان

قطعه زمین 340 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

765,000,000 تومان
765,000,000 تومان

قطعه زمین 415 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

2,158,000,000 تومان
2,158,000,000 تومان

قطعه زمین 20 متری تجاری خاوران

املاک مروارید خاوران تبیرز

130,000,000 تومان
130,000,000 تومان

قطعه زمین 780 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

1,404,000,000 تومان
1,404,000,000 تومان

قطعه زمین 340 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

765,000,000 تومان
765,000,000 تومان

قطعه زمین 340 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

765,000,000 تومان
765,000,000 تومان
4 ماه
4 ماه

قطعه زمین 170 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 210 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

1,470,000,000 تومان
1,470,000,000 تومان

آپارتمان 105 متری خاوران

املاک مروارید خاروان تبریز

735,000,000 تومان
735,000,000 تومان
4 ماه
4 ماه
310,000,000 تومان

آپارتمان 100 متری خاوران (الماس)

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 335 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

معاوضه زمین 750 متری خاوران با آپارتمان

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 460 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 ماه
4 ماه

قطعه زمین 94 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

واحد آپارتمان 192 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه 364 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 ماه
4 ماه
1,367,000,000 تومان
4 ماه
4 ماه

آپارتمان 180 متری خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 165 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 ماه
5 ماه

قطعه زمین 20 متری تجاری خاوران

املاک مروارید خاوران

6,500,000 تومان
6,500,000 تومان
5 ماه
5 ماه

قطعه زمین 115 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 241 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان فوق لوکس 235 متری خاوران

املاک مروارید خاوران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 ماه
5 ماه

پروژه بزرگ رولکس (خاوران)

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

آپارتمان 225 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

قطعه زمین 350 متری خاوران

املاک مروارید خاوران تبریز

2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
1 2